ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ(Inclusive Education Policy)೧೦ ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ವರದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ‌ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ...