ಶ್ರವಣದೋಷದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ

ಶ್ರವಣದೋಷದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ

Facebook WhatsApp Twitter Pinterest LinkedInಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ(Inclusive Education Policy)೧೦ ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ವರದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ‌ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಕೇಂದ್ರಗಳಾದ...
ಶ್ರವಣ ದೋಷ – ತುಟಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ಶ್ರವಣ ದೋಷ – ತುಟಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

Facebook WhatsApp Twitter Pinterest LinkedInಶ್ರವಣ ದೋಷ – ತುಟಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ೧. ಉಬ್ಬು ಅಥವ ಸೊಟ್ಟ ಹಲ್ಲಿನವರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥೈಸಲು ಕಷ್ಟ. ೨. ವೇಗವಾಗಿ(fast) ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ ೩. ಹೊಸಬರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ...