ಶ್ರವಣ ದೋಷ – ತುಟಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ಶ್ರವಣ ದೋಷ – ತುಟಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ಶ್ರವಣ ದೋಷ – ತುಟಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ೧. ಉಬ್ಬು ಅಥವ ಸೊಟ್ಟ ಹಲ್ಲಿನವರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥೈಸಲು ಕಷ್ಟ. ೨. ವೇಗವಾಗಿ(fast) ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ ೩. ಹೊಸಬರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸವಾದ (ರೂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ)...
Habit of Reading

Habit of Reading

Reading a good book is a divine activity. It is entertaining, motivating, stimulating, inspiring, develops creativity, and encourages developing one’s own personality. Sitting in a corner of a room you can enjoy the beauty of the Himalayas and Alps; you can hear the...